top of page

Algemene Voorwaarden & Privacyverklaring

Algemene voorwaarden

 

BEGRIPPEN

Opdrachtgever: de ouder dan wel verzorger van de leerling die Huiswerkinstituut Hoogland opdracht geeft de leerling te begeleiden.

Leerling: de zoon/dochter van de opdrachtgever die door Huiswerkinstituut Hoogland wordt begeleid.

 

ARTIKEL 1: TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

a. deze overeenkomst komt tot stand na ontvangst van een ingevuld aanmeldingsformulier.

b. de opdrachtgever is aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst.

 

ARTIKEL 2: BEGELEIDING

a. Huiswerkinstituut Hoogland houdt de schoolresultaten, zoals door de leerling wordt opgegeven, bij.

b. Huiswerkinstituut Hoogland  is verplicht alle in haar bezit zijnde gegevens vertrouwelijk te behandelen. Huiswerkinstituut Hoogland  zal geen mededelingen doen aan derden, behoudens, indien Huiswerkinstituut Hoogland  zulks voor de correcte uitvoering van haar taken noodzakelijk acht, aan de leiding van de school die de leerling bezoekt en /of daaraan verbonden docenten.

c. de opdrachtgever machtigt Huiswerkinstituut Hoogland  bij de school, die de leerling bezoekt, alle gegevens te vergaren die voor correcte uitvoering noodzakelijk is.

d. Huiswerkinstituut Hoogland kan, ondanks alle inzet van begeleider en leerling, geen garantie op succes geven.

e. Huiswerkinstituut Hoogland probeert zijn leerlingen optimale begeleiding te geven waarbij het duidelijk is dat huiswerkbegeleiding geen bijles is.

 

ARTIKEL 3: BETALING

a Huiswerkinstituut Hoogland  factureert huiswerkbegeleiding per maand in maandelijkse termijnen vooraf. Sommige diensten vereisen facturering achteraf.

b. de opdrachtgever is verplicht Huiswerkinstituut Hoogland in staat te stellen kort na de facturering een automatische incasso uit te voeren die aansluit op het factuurbedrag.

c. indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet wordt bij elke herinnering € 10,-  administratiekosten in rekening gebracht.

d. de opdrachtgever die niet tijdig aan de betalingsverplichting voldoet, zal behalve de hoofdsom tevens rente en eventuele incassokosten in rekening worden gebracht.

e. indien de opdrachtgever niet tijdig aan de geldelijke verplichting jegens Huiswerkinstituut Hoogland heeft voldaan, behoudt laatstgenoemde zich het recht voor de leerling van de opdrachtgever de toegang tot Huiswerkinstituut Hoogland te ontzeggen totdat er aan de betreffende betalingsverplichting is voldaan.

 

ARTIKEL 4: ONTBINDING BEGELEIDING

a. de overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

b. Huiswerkinstituut Hoogland  behoudt zich het recht voor de begeleiding op elk moment eenzijdig op te zeggen. Het met redenen omklede besluit wordt schriftelijk aan de opdrachtgever medegedeeld. Huiswerkinstituut Hoogland is niet gehouden tot betaling van enige schadevergoeding wegens de beëindiging van de overeenkomst.

c. de opdrachtgever dient uiterlijk één maand voor het einde van de lopende kalendermaand de begeleiding schriftelijk op te zeggen. Dit kan per kalendermaand. Bijvoorbeeld: voor opzegging per 1 december dient uiterlijk vóór 1 november opgezegd te zijn.

 

ARTIKEL 5: ABSENTIE LEERLING

Absentie van de leerling wordt zoveel mogelijk vooraf door de opdrachtgever gemeld. Absentie van de leerling laat de verplichting tot het betalen van de overeengekomen begeleiding geheel onverlet.

 

ARTIKEL 6: ALGEMEEN VOORBEHOUD

Huiswerkinstituut Hoogland  behoudt zich het recht voor na het einde van de eerste factuurperiode wijzigingen aan te brengen in de voor de begeleiding gehanteerde tarieven.

 

ARTIKEL 7: AANSPRAKELIJKHEID

Huiswerkinstituut Hoogland  is niet aansprakelijk voor schade (zowel verlies, diefstal als letsel valt onder de noemer ‘schade’) toegebracht aan de leerling, behoudens voor zover er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Huiswerkinstituut Hoogland . De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die de leerling aan Huiswerkinstituut Hoogland , inclusief haar medewerkers, dan wel aan derden jegens wie Huiswerkinstituut Hoogland aansprakelijk is, toebrengt.

ARTIKEL 8: PRIVACY

Huiswerkinstituut Hoogland heeft in het kader van de AVG wetgeving een privacybeleid opgesteld. In het kader van onze dienstverlening verzamelen wij persoonsgegevens als bedoelt in deze wetgeving. Bij het tot stand komen van de overeenkomst als genoemd onder artikel 1 gaat u nadrukkelijk akkoord met het verwerken van uw gegevens en het verwerken van de gegevens van de minderjarige persoon welke door ons begeleid wordt.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze privacyverklaring. 

Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Contactgegevens (naam, adres, woonplaats, mailadres en telefoonnummer)

- Bankrekeningnummer

- Personeelsgegevens

- Leerling-gegevens (vermeld op het intakeformulier)

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ NIET VERWERKEN

Wij verzamelen geen cookies en derhalve hebben wij dus geen toegang tot uw ip-adres.

Wij verzamelen geen bijzondere persoonsgegevens zoals medische gegevens, etniciteit, politieke voorkeur o.i.d.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

Wij verwerken uw gegevens omdat we contact met u willen leggen om onze diensten te verlenen of omdat u ons een dienst verleent en we daarover contact met u willen onderhouden en u willen betalen.

We verwerken gegevens van de leerlingen (minderjarige personen) om de begeleiding zo goed en effectief mogelijk vorm te geven.

Wij zijn natuurlijk wettelijk verplicht om bepaalde gegevens (bijv. die op de factuur staan) te verzamelen en een bepaalde periode te bewaren.

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

We bewaren de gegevens in onze administratie niet langer dan wettelijk verplicht of dan nodig om contact met u te onderhouden en dus voor onze bedrijfsvoering noodzakelijk is.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@huiswerkinstituuthoogland.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw  privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek.

Daarnaast heeft u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Wij zorgen door middel van maatregelen zoals regelmatige back-ups, toegang d.m.v. een wachtwoord, firewalls e.d. voor de bescherming van uw gegevens en proberen zo zaken zoals diefstal en/of verlies van uw gegevens te voorkomen. Heeft u het gevoel dat dit niet zo is, dan kunt u contact met ons opnemen via info@huiswerkinstituuthoogland.nl

bottom of page